Търсите адвокат за вашия развод? Развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, родителски права и лични отношения с другия родител, присъждане и увеличаване на издръжка на дете.регистрация на фирма

Адвокат за регистрация на фирма във Варна


Дружествата от типа ООД и ЕООД са предпочитани от клиентите на адвокатската кантора. Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е вид капиталово търговско дружество, което може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала му. То представлява обединение на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. По изключение, дружество може да се учреди и от едно лице – ЕООД..


Начинът на ограничаване на риска на съдружниците до размера на дяловите им вноски, размерът на капиталът е 2 лв.

  • Експресконсулт Варна предлага и комплексна услуга: БУЛСТАТ – НОИ – Данъчна регистрация с всички документи, задължителни при първоначална регистрация!
  • Можете да разчитате на компетентен адвокат за регистрация на фирма от адвокатската кантора във Варна и за бърза ДДС регистрация.Регистрация на ЕТ


Регистрацията на Едноличният търговец (ЕТ) е сравнително лесна процедура, която не изисква много средства. Това е и една от по-лесните форми за управление и извършване на търговска дейност. Всяко дееспособно физическо лице, което живее в страната, може да регистрира ЕТ. Какво означава дееспособно лице според закона в България? Това е всяко лице, навършило 18 години, което не е поставено под запрещение. Освен това, лицето трябва да има постоянно местожителство в страната, а гражданството е без значение за българския закон, стига Едноличният търговец да се е установил трайно в страната и да е вписан в регистрите на съответното населено място. Лицето може да е с българско и чуждо гражданство, стига да живее в България.

Вписвания на промени в регистрацията на фирми от Експресконсулт


Адвокатска кантора Експресконсулт и адвокат за регистрация на фирма – адвокат Бисера Тошева, предлагат изпълнение на процедурата по вписване на продажба или прехвърляне на фирма (ООД или ЕООД) в рамките само на 1 ден – компетентно и бързо!

Какви промени и вписвания могат да бъдат правени в регистрацията на фирмите?


Вписване на промяна на седалище и адрес на управление – управителят е длъжен да заяви обстоятелствата, подлежащи на вписване, включително и тези относно седалището на фирмата. Заявяването на променените обстоятелства /в случая седалище/ трябва да се извърши в Агенцията по вписванията в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен друг срок.


Вписване на промяна на управител – процедурата по промяна на управител има за цел вписването в Търговския регистър на промяна в начина на управление и представителство – обстоятелство, което е настъпило след регистрация на ООД в Търговския регистър. На вписване подлежи всяко изменение на вече вписаните обстоятелства. Промяната в начина на управление на дружеството може да настъпи, когато вместо един управител се избират две или повече лица, които да представляват и управляват дружеството съвместно или поотделно, както и обратното – от няколко управителя да остане само един. Заявяването на променените обстоятелства трябва да се извърши в Агенцията по вписванията в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен друг срок.


Вписване на промяна на съдружници – промяна на съдружниците в ООД е възможна в следните случаи: когато се приема нов съдружник, при смърт на съдружник, поставяне на пълно запрещение на съдружник, прекратяване на съдружник – юридическо лице (аналогично на смърт на съдружник), прекратяване членството на съдружник, поради обявяването му в несъстоятелност. Доброволно прекратяване на членството от съдружник, изключване на съдружник по решение на общото събрание. Възможно е в дружествения договор да се уговорят и други прекратителни условия – например продължително отсъствие от страната, поставянето му под ограничено запрещение и други.

КОНТАКТИ: